Main Menu (Mobile)- Block

Main Menu - Block

A neural circuit encoding the experience of copulation in female Drosophila.

janelia7_blocks-janelia7_biblio_header | block
Neuron. 2019 Apr 26;102(5):1025. doi: 10.1016/j.neuron.2019.04.009
A neural circuit encoding the experience of copulation in female Drosophila. Heberlein LabGENIEJanelia Experimental Technology
Shao L, Chung P, Wong A, Siwanowicz I, Kent CF, Long X, Heberlein U