Main Menu (Mobile)- Block

Main Menu - Block

Cryo-EM structure of the receptor-activated TRPC5 ion channel at 2.9 angstrom resolution.

janelia7_blocks-janelia7_biblio_header | block
2018 Nov 11;. doi: 10.1101/467969
Cryo-EM structure of the receptor-activated TRPC5 ion channel at 2.9 angstrom resolution. Clapham Lab
Duan Jingjing, Li Jian, Chen Gui-Lan, Zeng Bo, Xie Kechen, Peng Xiaogang, Zhou Wei, Zhong Jianing, Zhang Yixing, Xu Jie, Xue Changhu, Zhu Lan, Liu Wei, Tian Xiao-Li, Wang Jianbin, Clapham David, Li Zongli, Zhang Jin