Main Menu (Mobile)- Block

Main Menu - Block

DNA-initiated epigenetic cascades driven by C9orf72 hexanucleotide repeat.

janelia7_blocks-janelia7_biblio_header | block
Neuron. 2023 Apr 19;111(8):1205-21. doi: 10.1016/j.neuron.2023.01.022
DNA-initiated epigenetic cascades driven by C9orf72 hexanucleotide repeat. Liu (Zhe) Lab
Liu Y, Huang Z, Liu H, Ji Z, Arora A, Cai D, Wang H, Liu M, Simko EA, Zhang Y, Periz G, Liu Z, Wang J