Main Menu (Mobile)- Block

Main Menu - Block

Effective dimensionality reduction for visualizing neural dynamics by laplacian eigenmaps.

janelia7_blocks-janelia7_biblio_header | block
Neural Computation. 2019 Jul;31(7):1356-1379. doi: 10.1162/neco_a_01203
Effective dimensionality reduction for visualizing neural dynamics by laplacian eigenmaps.
Sun G, Zhang S, Zhang Y, Xu K, Zhang Q, Zhao T, Zheng X