Main Menu (Mobile)- Block

Main Menu - Block

Organelle proteomic profiling reveals lysosomal heterogeneity in association with longevity

janelia7_blocks-janelia7_biblio_header | block
bioRxiv. 2022 Dec 04;. doi: 10.1101/2022.10.16.512400
Organelle proteomic profiling reveals lysosomal heterogeneity in association with longevity
Yu Yong, Gao Shihong, Guan Youchen, Hu Pei-Wen, Zhang Qinghao, Liu Jiaming, Jing Bentian, Zhao Qian, Sabatini David, Abu-Remaileh Monther, Jung Sung, Wang Meng