Main Menu (Mobile)- Block

Main Menu - Block

Organelle proteomic profiling reveals lysosomal heterogeneity in association with longevity

janelia7_blocks-janelia7_biblio_header | block
eLife. 2024 Jan 19;. doi: 10.7554/eLife.85214
Organelle proteomic profiling reveals lysosomal heterogeneity in association with longevity Wang (Meng) Lab
Yu Yong, Gao Shihong, Guan Youchen, Hu Pei-Wen, Zhang Qinghao, Liu Jiaming, Jing Bentian, Zhao Qian, Sabatini David, Abu-Remaileh Monther, Jung Sung, Wang Meng