Main Menu (Mobile)- Block

Main Menu - Block

Spatial organization of the 3D genome encodes gene co-expression programs in single cells

janelia7_blocks-janelia7_biblio_header | block
bioRxiv. 2022 Oct 27;. doi: 10.1101/2022.10.26.513917
Spatial organization of the 3D genome encodes gene co-expression programs in single cells Liu (Zhe) Lab
Dong Peng, Zhang Shu, Xie Liangqi, Wang Lihua, Lemire Andrew, Lander Arthur, Chang Howard, Liu Zhe