Main Menu (Mobile)- Block

Main Menu - Block

Functionalization and higher-order organization of liposomes with DNA nanostructures.

janelia7_blocks-janelia7_biblio_header | block
Nature Communications. 2023 Aug 29;14(1):5256. doi: 10.1038/s41467-023-41013-2
Functionalization and higher-order organization of liposomes with DNA nanostructures. Cryo-Electron Microscopy
Zhang Z, Feng Z, Zhao X, Jean D, Yu Z, Chapman ER