Main Menu (Mobile)- Block

Main Menu - Block

In situ cryo-electron tomography reveals the asymmetric architecture of mammalian sperm axonemes

janelia7_blocks-janelia7_biblio_header | block
bioRxiv. 2022 May 16;. doi: 10.1101/2022.05.15.492011
In situ cryo-electron tomography reveals the asymmetric architecture of mammalian sperm axonemes Vale LabCryo-Electron Microscopy
Chen Zhen, Greenan Garrett, Shiozaki Momoko, Liu Yanxin, Skinner Will, Zhao Xiaowei, Zhao Shumei, Yan Rui, Guo Caiying, Yu Zhiheng, Lishko Polina, Agard David, Vale Ronald